Webbanmälan

Årsmöte 2019 - Gymnastikförbundet Öst

I samband med årets stämma kommer vi även uppmärksamma att vi som förbund firar 100 år, då Stockholms Gymnastikförbund bildades den 12 februari 1919.

Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22 i Stockholm

Tider: 
13.00 Mingel, firande och uppmärksammande av hundraåringen
14.00 Start för stämman.
17.00 (cirka) Avslut 

Kallelse med årsmöteshandlingar görs tillgängliga/översänds till röstberättigade ombud/föreningar senast två veckor före mötet. Denna kallelse ska innehålla:

 • förslag till föredragningslista för mötet,
 • verksamhetsberättelse och årsredovisning, inklusive revisionsberättelse,
 • verksamhetsplan med tillhörande budget för kommande år,
 • styrelsens förslag (propositioner),
 • inkomna motioner till årsmötet - vilka ska vara åtföljda av styrelsens yttrande, samt
 • valberedningens förslag

Röstlängdsunderlaget upptar de föreningar som senast den 31 december föregående år har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Gymnastikförbundet samt de förpliktelser mot region, som kan ha bestämts av regionens årsmöte. Förening ska inge fullmakt för sitt ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

Motioner 
Förslag till ärende att behandlas vid regionens årsmöte ska vara regionstyrelsen tillhanda senast två månader före årsmötet (24 januari). Rätt att inge förslag tillkommer regional röstberättigad förening.

Information

 • 2019-03-21
  • 2019-03-24 13:00 - 17:00
 • Scandic Continental

Information

 • 2019-03-21
  • 2019-03-24 13:00 - 17:00
 • Scandic Continental